Βάση για την αποτροπή νοθείας στο γάλα η νέα απόφαση Αραχωβίτη


Τάξη επιχειρεί να βάλει η Βάθη στις διαδικασίες ελέγχου της αλυσίδας του γάλακτος µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών που πρόκειται να δοθεί το επόµενο διάστηµα σε δηµόσια διαβούλευση προκειµένου οι αρµόδιοι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Σύµφωνα µε αυτή, που έχει στη διάθεσή της η Agrenda, καθίστανται πλέον υποχρεωτικές οι µηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων (από τους παραγωγούς) σε συνδυασµό µε τις εισκοµίσεις από τις επιχειρήσεις γάλακτος. Μάλιστα οι παραγωγοί θα υποχρεούνται να διαθέτουν πλέον ένα κωδικό εκµετάλλευσης στο σύστηµα αλλιώς δεν θα µπορούν να παραδίδουν γάλα.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων τα πρόστιµα αυξάνονται κατά πολύ σε σχέση µε ό,τι συνέβαινε µέχρι σήµερα και πάντα ανάλογα µε τον τζίρο της κάθε εταιρείας και το είδος της παράβασης.

Ειδικότερα στο άρθρο 6 της απόφασης µε θέµα «Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος», που έχει στην διάθεσή της η Agrenda όπως αυτή έχει διαµορφωθεί πριν τη διαβούλευση, οι υποχρεώσεις «παραγωγών» και «αγοραστών» γάλακτος έχουν ως εξής: «Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση ανά µήνα των παραδόσεων που πραγµατοποίησαν το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την παράδοση του γάλακτος, ξεχωριστά για το κάθε είδος γάλακτος.

Κάθε «πρώτος αγοραστής» γάλακτος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση ανά µήνα των εισκοµίσεων που πραγµατοποιήθηκαν από «παραγωγούς» το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την εισκόµιση του γάλακτος, συµπεριλαµβανοµένων των παραγωγών που εκδίδουν τιµολόγιο πώλησης αγροτικών προϊόντων, ξεχωριστά για το κάθε είδος γάλακτος.

Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων που εκπροσωπούν έναν αριθµό παραγωγών, όπως γαλακτοκοµικοί συνεταιρισµοί ή Οργανώσεις Παραγωγών που συγκεντρώνουν το γάλα για λογαριασµό των µελών τους και στη συνέχεια το παραδίδουν σε «αγοραστές», την υποχρέωση υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ανά παραγωγό – κτηνοτρόφο στον ΕΛΓΟ−∆ήµητρα στις προβλεπόµενες προθεσµίες έχουν αυτά τα νοµικά πρόσωπα. Οι αναλυτικές αυτές καταστάσεις κοινοποιούνται από τα νοµικά πρόσωπα και στους αγοραστές. Για την καταβολή της εισφοράς υπόχρεοι παραµένουν οι «αγοραστές» του γάλακτος που παρακρατούν από τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα το συνολικό ποσοστό της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς-µέλη τους και αποδίδουν το σύνολο της εκάστοτε οφειλόµενης ειδικής εισφοράς στον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα».

Διαβάστε περισσότερα 

Στα 60.000 ευρώ τα πρόστιμα σε μεταποιητές

Πηγή: Agronews

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close