Λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στην βιολογική γεωργία απαγορεύεται η χρήση συνθετικών χημικών λιπασµάτων. Τα προϊόντα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την βελτίωση και λίπανση του εδάφους στην βιολογική γεωργία καθορίζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.