Galatiano Elegance – Cold-Pressed Organic Extra Virgin Olive Oil


 

Galatiano

Τὰ πρῶτα ἀπὸ τὰ ἐλαιόδενδρα ποὺ ὁ καρπός τους σήμερα μᾶς δίνει τὸ GALATIANO προῆλθαν μὲ κέντρωμα τῆς φημισμένης Κορωνέικης ποικιλίας σὲ ὑπόστρωμα αὐτοφυῶν δένδρων ἀγριεληᾶς, τὰ ὁποῖα ὁ πᾶππος καὶ συνονόματος τοῦ σημερινοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ GALATIANO μετεφύτευσε ‘ς τὸν λόφο Γαλατᾶ ἀπὸ τὶς πλαγιὲς τοῦ ἱστορικοῦ κάστρου τῆς Λιστρίνας ‘ς τὴν ὀρεινὴ Ἀχαϊκὴ ἐνδοχῶρα, ποὺ κλεισμένοι μέσα ‘ς αὐτὸ οἱ κάτοικοι τοῦ προγονικοῦ του οἰκισμοῦ «Γκραίκα» ἀνθέστησαν σθεναρὰ κατὰ τὴν πρώτη κάθοδο τῶν Φράγκων ‘ς τὴν Ῥωμανική – Ἑλληνική – Πελοπόννησο περὶ τὰ 1205.

Ἡ πιστοποιημένη Βιολογικὴ ἐσοδεία ἀπὸ τὰ Κορωνέικα ἐλαιόδενδρα τοῦ Γαλατᾶ, συμπληρουμένη μὲ τὴν ἐσοδεία αύστηρῶς ἐπιλεγομένων πιστοποιημένων ἐλαιώνων Κουτσουρεληᾶς ἀπὸ τὸ Γαλατᾶ καὶ τὰ γειτονικὰ ὑψώματα, ἀποτελοῦν τὸν ἐλαιόκαρπο ποὺ μὲ τὴν ψυχρή του – ἀθέρμιγη – ἔκθλιψι παίρνουμε τὸ GALATIANO.

Ἡ λοφώδης μορφολογία τῶν ἐλαιώνων τοῦ GALATIANO, μὲ τὴν καλὴ ἀποστράγγισι καὶ τὸ ὁλόγυρα καὶ χωρὶς σκιάσεις διαθέσιμο ἡλιακὸ φῶς καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, ἐξασφαλίζουν συνθῆκες ἰδανικές, ὥστε ἡ ποιότητα τῆς ἐλαϊκῆς ἐσοδείας ‘νὰ εἶναι πράγματι ἥ καλλίτερη δυνατή!

Ἡ διαδικασία παραγωγῆς και τυποποιήσεως τοῦ ἐλαιολάδου μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ μία φιάλη GALATIANO εἶναι πλέον ἔτοιμη ‘νὰ αποσταλῇ γιὰ ‘νὰ φθάσῃ ‘ς τὸ τραπέζι σας ἐπιτηρεῖται σχολαστικὰ ἤδη ἀπὸ τὸ στάδιο συλλογῆς τοῦ ἐλαιοκάρπου.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν πιστοποιημένων βιολογικῶν καλλιεργητῶν γίνεται μὲ κριτήρια αὐστηρότατα ὅσον ἀφορᾷ ‘ς τὴν ἀξιοπιστία καὶ τὴν συνεπῆ ἀνταπόκρισι ‘ς τὴν δέσμευσι τῆς Βιολογικῆς Γεωργίας, καθῶς καὶ τὴν ποιοτικὴ σταθερότητα τῆς παραγωγῆς.

Ἐν συνεχείᾳ οὶ ἐπιλεγόμενοι καλλιεργητὲς ἐποπετεύονται στενά, ὥστε ‘νὰ ἐξασφαλσθῇ ὅτι οἱ μὲν ἐλαιοσυλλεκτικὲς μέθοδοι ‘δὲν τραυματίζουν ἢ καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον τρόπο ὑποβαθμίζουν τὸν ἐλαιόκαρπο, τὰ δἑ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν μεταφορὰ καὶ διατήρησί του μέχρι τὴν ἐναρξι τῆς διαδικασίας ἐκθλίψεως εἶναι ἀπὸ ὑλικὰ φυσικῆς προελεύσεως, τὰ ὁποία ‘δὲν αφήνουν ἐπὰνω ‘ς τὸν καρπὸ ὑπολείμματα συνθετικὼν οὐσιῶν (πλαστικοποιητές) ἢ ἄλλων ἀνεπιθυμήτων επιμολύνσεων.

Galatiano Elegance – Cold-Pressed Organic Extra Virgin Olive Oil

Βιολογικὸ Ἐξαιρετικὸ Παρθένο ἐλαιόλαδο Ψυχρᾶς Ἐκθλίψεως, διηθούμενο σε φίλτρο χάρτου.

Μὲ ἀψεγάδιαστη ὑφὴ καὶ ἀπαράμιλλη γευστικὴ ἀπαλότητα.

Διατίθεται σὲ ὑάλινη φιάλη 500ml.

Ἡ ἐπιχείρησι’ τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ GALATIANO, Ἰωάννου Κ. Παπαλεωνιδόπουλου, εἶναι πιστοποιημένη ἀπὸ τὸν διαπιστευμένο ὀργανισμὸ ΔΗΩ γιὰ Διακίνησι Βιολογικοῦ Ἐλαιολάδου καὶ ἐφαρμόζει Σύστημα Διαχειρίσεως Ἀσφαλείας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο EN ISO 22000 : 2005, πιστοποιημένο ἐπίσης ἀπὸ τὴν ΔΗΩ.

Ἡ ἐπιχείρησι’ τοῦ Κωνσταντίνου Π. Λιανοῦ, μὲ ἀριθμὸ ἐλαιοκομικοῦ μητρώου EL 40 083, ‘ς τὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ὁποίας γίνεται ἡ ἀποθήκευσι’ πρώτων ὑλῶν καὶ τυποποιημένου προϊόντος καὶ ἡ τυποποίησι’ τοῦ GALATIANO, εἶναι πιστοποιημένη ἀπὸ τὴν ΔΗΩ γιὰ Τυποποίησι, Διατήρησι καὶ Διακίνησι Βιολογικοῦ Ἐλαιολάδου

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close