Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ

Σε μια περίοδο κρίσης, περιβαλλοντικής, κοινωνικής αλλά και κρίση αξιών, αποφασίσαμε να επαδραστηριοποιήσουμε το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ με σκοπό την προώθηση της οικολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του κοινού. Έχοντας μια ανθρωποκεντρική και eco-κεντρική προσέγγιση, το Ινστιτούτο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου ουδεμία διανομή κερδών γίνεται στα μέλη του.

Από τo 1999 όπου και έγινε η ίδρυση του Ινστιτούτου, οι αξίες που λειτουργούν σαν κινητήρια δύναμη στην δουλειά μας είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και περιβάλλον αλλά και αξία της εξέλιξης και της συνεργασίας.

Η Ιστορία μας

Μέρος της ανανεωμένης στρατηγικής μας είναι η παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε το project ‘Eco-Fert’ – Inspection, Evaluation and Certification of inputs (fertilizers and plant protection products) suitable for organic farming’, το οποίο έχει ως στόχο την έκδοση Πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις (εμπορικές ή παραγωγούς) για λιπάσματα (κομπόστ, ανόργανα και οργανικά) και φυτοπροστατευτικών τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση στην βιολογική καλλιέργεια. Η ‘οικολογική γεωργία’ έχει πολλές πτυχές και πεδία εφαρμογής. Μερικές από τις βασικές αρχές της είναι η διαχείριση των φυσικών πόρων με τρόπο κατά τον οποίο περιορίζεται σημαντικά τη χρήση συνθετικών εισροών (λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών).

Η αειφορική διαχείριση της γης, σεβόμενη τους φυσικούς κύκλους των οικοσυστημάτων και μειώνοντας τις συνθετικές εισροές βοηθά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην γονιμότητα τους εδάφους αυξάνοντας την οργανική ουσία του εδάφους. Επίσης, συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος με πολλούς τρόπους, αποφυγή ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα με συνθετικά λιπάσματα, αποφυγή χημικών φυτοπροστατευτικών τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την βιοποικιλότητα αλλά και την υγεία των ανθρώπων.

Στόχος μας η προώθηση της οικολογικής γεωργίας στην Ελλάδα,
μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης
του κοινού.

O Σκοπός μας

Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στόχο την επιστημονική στήριξη και προώθηση της οικολογικής γεωργίας στην Ελλάδα μέσα από ενέργειες τεκμηρίωσης, έρευνας, διάδοσης και ευαισθητοποίησης. Έχει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης το οποίο προσεγγίζει θέματα οικολογικής γεωργίας από τεχνικές αλλά και κοινωνικές πλευρές. Το Ινστιτούτο θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για ενδιαφερόμενους (φορείς, άτομα, παραγωγούς, ερευνητικά κέντρα κ.τ.λ). για θέματα οικολογικής γεωργίας προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και γνώση σε παραγωγούς και επιχειρήσεις. Μένοντας πιστοί στις αξίες μας, το όραμά μας είναι να στηρίζουμε και συνεργαστούμε με άλλους οργανισμούς ώστε η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρος σε οικολογικές πρακτικές.

Άξονες δράσης του Ινστιτούτου είναι :

Η συγκέντρωση της επιστημονικής γνώσης, και της τεχνολογικής ανάπτυξης που παράγεται και δημιουργείται στη χώρα και στο εξωτερικό και είναι σχετική με την οικολογική γεωργία και η προσαρμογή της στα δεδομένα της ελληνικής γεωργικής πράξης. Συγκέντρωση δεδομένων και έρευνα πάνω στα προβλήματα που δημιουργεί η συμβατική γεωργία στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Τεχνικά Θέματα

Όπως οργανική λίπανση, εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών ή ασθενειών, γνώση αγροοικοσυστημάτων και καταγραφή ωφέλιμων κλπ.

Κοινωνικοοικονομικά Θέματα

Όπως δυσκολίες που εμποδίζουν την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στην κατανάλωση, εναλλακτικά δίκτυα διανομής, δομές οργάνωσης, παράγοντες που περιορίζουν την υιοθέτηση των αρχών της βιολογικής γεωργίας από τους αγρότες, συσχετισμός με τεχνικά θέματα (διεπιστημονική προσέγγιση) και πρόταση λύσεων.

Επίσης το Ινστιτούτο στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα αναλάβει για προώθηση της συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναπτυσσόμενων και υπό μετάβαση χωρών θα προσπαθήσει να προωθήσει τα προγράμματα τα οποία θα έχουν στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των εν λόγω χωρών.

Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών θα επιδιωχθεί να υλοποιηθούν προγράμματα στους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας σε σειρά τομέων, σε θέματα περιβαλλοντικά, πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, συστημάτων πιστοποίησης, έρευνας και εκπαίδευσης με αναπτυξιακούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς. Όλα αυτά τα προγράμματα θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην οικονομική και ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων και υπό μετάβαση χωρών

Συντονιστικός ρόλος :
Το Ινστιτούτο θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τους ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα, ενθαρρύνοντας επαφές και συνεργασίες ανάμεσα σε επιστήμονες, ερευνητικά κέντρα, οικολογικά δίκτυα κλπ. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και ως εκ τούτου ουδεμία διανομή κερδών γίνεται στα μέλη της.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι :
  • Ανάληψη ή συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά και άλλα προγράμματα σχετικά με τη βιολογική και οικολογική γεωργία και αξιοποίηση σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών πηγών
  • Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων – ημερίδων ομάδων εργασίας, συναντήσεων και παρακολούθηση της σχετικής συνεδριακής κίνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, παρουσιάσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την οικολογική γεωργία και την ευαισθητοποίηση διαφόρων κατηγοριών : παραγωγοί, καταναλωτές, επιστήμονες, διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης.
  • Εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και επιστημονικών ανακοινώσεων
  • Συγκέντρωση βιβλιογραφίας και δημιουργία βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων (κέντρο πληροφόρησης)
  • Διενέργεια μικρών, ευέλικτων ερευνητικών προγραμμάτων (ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας και πειραματισμός) χαμηλού προϋπολογισμού, εστιασμένα στις ανάγκες του βιοκαλλιεργητή (π.χ. αποτελεσματικότητα σκευασμάτων βιολογικής γεωργίας)
  • Δημιουργία πειραματικών επιδεικτικών αγροκτημάτων οικολογικής γεωργίας
  • Συμμετοχή στις παγκόσμιες οργανώσεις βιολογικής και οικολογικής γεωργίας όπως IFOAM, ISOFAR κλπ.
  • Συνεργασία και κοινή δράση με άλλες αντίστοιχες προσπάθειες και φορείς, ίδιων ή συγγενών σκοπών, καθώς και ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα με πανεπιστημιακές σχολές και ιδρύματα, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεταιρισμούς

Η Ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους με περιβαλλοντική συνείδηση με πολυετή εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα και καθοδηγούμενοι από τις αξίες μας, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. H ομάδα μας και οι συνεργάτες μας βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξή και επιμόρφωση ακολουθώντας τις τάσεις τις αγοράς και την ανάγκη για eco-friedly υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας στην Ελλάδα.

Είμαστε διαθέσιμοι να σας εξυπηρετήσουμε με βάση τις δικές σας ανάγκες και να σας δώσουμε και έμπνευση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.