Προς νέα παράταση η νομιμοποίηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κοντά σε οικισμούς


Την παράταση νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κοντά σε οικισμούς έως 31 Δεκεμβρίου 2020, προβλέπει το άρθρο 8 σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα», το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή από τις 22 Μαΐου και ξεκινά από σήμερα η επεξεργασία του από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα δεκαετιών, που οφείλεται κυρίως στην επέκταση των οικισμών κοντά σε προϋπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και επειδή δεν υπήρχαν προβλεπόμενες χρήσης γης μειονεκτούν πλέον οι κτηνοτρόφοι έναντι των αστών.

Αναλυτικότερα, στην αιτιολογική έκθεση για το εν λόγω άρθρο αναφέρονται τα εξής:

«Με την περ. α΄ του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 17α, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών μέχρι την 30η Απριλίου 2020. Ειδικότερα, με την παράγραφο 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012, που προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4351/2015, προβλεπόταν διετής, από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, προθεσμία υποβολής των συγκεκριμένων αιτήσεων. Με την υπ’ αρ. 940/81279/26.7.2017 (Β΄ 2741) κοινή υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 4.12.2017. Λαμβάνοντας υπόψη, όμως, ότι αφενός η ως άνω ΚΥΑ δημοσιεύτηκε και ισχύει από τις 4.8.2017 και ότι σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) εκδόθηκε μόλις στις 17.11.2017, και αφετέρου την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των εγκαταστάσεων, με το άρθρο 15 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως τις 30.06.2019. Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων έως και τις 31.12.2020, προκειμένου να δοθεί το αναγκαίο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης και να διευκολυνθούν οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι για την έκδοση ορισμένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. Επιπλέον, προβλέπεται ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που οι ενδιαφερόμενοι έχουν για την κατάθεση αίτησης για τη διατήρηση των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων, δηλαδή μέχρι τις 31.12.2020, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων με τις οποίες διατάχθηκε διακοπή λειτουργίας, αποβολή, κατεδάφιση ή επιβολή προστίμου και έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί, αυτές ανακαλούνται δε οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παραγράφου 2 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που οι υπόψη διοικητικές πράξεις έχουν εκτελεστεί. Τέλος, με την περ. β΄, διευκρινίζεται ότι η παράταση της ως άνω προθεσμίας, καταλαμβάνει και τον χρόνο από τη λήξη της προϊσχύσασας προθεσμίας, ήτοι από τις 30.06.2019, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα».

agro24.gr

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close