Πιστοποίηση με την εγγύηση ΔΗΩ*του Δημήτριου Δημητριάδη

O ιστορικός οργανισμός προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη βιοκαλλιέργεια.

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ – Οργανισµός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993, είναι αναγνωρισµένος φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας (Κ.Α.Λ.Ο), και λειτουργεί ως Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία.  Ο Βασικός σκοπός του, είναι η πιστοποίηση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, αλλά και η πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων  & Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας.

Αξιοπιστία – Εγκυρότητα και ∆ιαφάνεια

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ διαθέτει πολυετή εµπειρία και κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των Βιολογικών Προϊόντων. Έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΑΤ, ως επίσηµος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και είναι ο ιστορικότερος οργανισµός πιστοποίησης του κλάδου µε τον κωδικό GR-BIO-01. Είναι ο πρώτος ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) το 2001 καθώς επίσης και το 2010 διαπιστεύτηκε για την επιθεώρηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων – EN ISO 22000:2005.

Η λειτουργία του Συστήµατος Πιστοποίησης του Οργανισµού ∆ΗΩ, ελέγχεται κάθε χρόνο από τις αρµόδιες αρχές (EΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΕΣΥ∆) και επιπλέον εποπτεύεται από ανεξάρτητο όργανο, την Επιτροπή Αµεροληψίας και Παρακολούθησης, όπου συµµµετέχουν εκπρόσωποι καταναλωτικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πιστοποιηµένων επιχειρηµατιών.

∆ιεθνή πρότυπα – Βιοδυναµική Γεωργία

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ αφουγκραζόµενος τις ολοένα και µεγαλύτερες απαιτήσεις της παγκόσµιας αγοράς για πιστοποιηµένα βιολογικά και βιοδυναµικά προϊόντα και τον προσανατολισµό των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές, έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας παρέχοντας υπηρεσίες πιστοποίησης σύµφωνα µε προδιαγραφές που υπερέχουν της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας για τα βιολογικά προϊόντα, όπως π.χ. DEMETER, BIOSUISSE, KRAV, NATURLAND κ.α.

Πιστοποίηση άλλων βιολογικών προϊόντων, εκτός των τροφίµων

Απαίτηση του καταναλωτικού κοινού παγκοσµίως είναι πλέον, η χρήση προϊόντων που παράγονται µε  σεβασµό στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα του οικοσυστήµατος, την υγεία του ανθρώπου και την ευζωία των ζώων. Ως πρωτεργάτης ο Οργανισµός ∆ΗΩ µε έντονη την οικολογική συνείδηση έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του στο χώρο των βιολογικών καλλυντικών, απορρυπαντικών και υφασµάτων σε συνεργασία µε τον διεθνή ιταλικό φορέα ICEA.

Συστήµατα ασφάλειας τροφίµων ISO 22000

Το ISO 22000 είναι σε παγκόσµιο επίπεδο η πιο ολοκληρωµένη λύση για την ∆ιαχείριση της Ασφάλειας των τροφίµων. Καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής και ∆ιακίνησης των τροφίµων και η εφαρµογή του, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ίδιας της αγοράς των τροφίµων. Λειτουργεί ως πολύτιµο εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων και δρα προληπτικά, µέσω της απόρριψης των µη ασφαλών τροφίµων, αλλά και προλαµβάνοντας ηθικές ζηµίες για πιθανές αρνητικές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή.

Συµµετοχές – εκθέσεις και συνέδρια

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ είναι µέτοχος και µέλος των ευρωπαϊκών οργανισµών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων,  ICEA. (Ιταλία) & AGRIBIOCERT (Κροατία), µέλος της IFOAM (∆ιεθνής Οµοσπονδία Οργανώσεων για την βιολογική Γεωργία) και µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για τις επιπτώσεις της Γενετικής Μηχανικής.

Υποστηρίζει την προώθηση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων µε:

  • την διοργάνωση και τη συµµµετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις (πχ Natural organic σε µεγάλη Βρετανία και Σουηδία), την διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και εκδηλώσεων σε συνεργασία µε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης (CAEE, AIAB) καθώς και µε το ευρωπαϊκό τµήµα της IFOAM
  • τη διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για, γεωτεχνικούς, αγρότες και καταναλωτές σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ∆ΗΩ –   https://insteco.gr/
  • την δωρεάν προβολή των συµβεβληµένων  µε την ∆ΗΩ εταιρειών και προϊόντων τους µέσω της ιστοσελίδας βιοποιότητα –   https://www.biopoiotita.gr/

Υποστήριξη και υπηρεσίες σε όλη τη χώρα

Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, εκτός από τα Κεντρικά µας Γραφεία, λειτουργούµε Περιφερειακά Γραφεία και διαθέτουµε ένα δίκτυο µε εκπροσώπους µας σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας την άµεση επικοινωνία.

Η εµπειρία και η τεχνογνωσία του επιστηµονικού µας προσωπικού προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση και ενηµερώνει τους πιστοποιηµένους επιχειρηµατίες, αλλά και σε όσους θέλουν να ενταχθούν στα Συστήµατα Πιστοποίησης που δραστηριοποιείται, µε άµεση επικοινωνία, αλλά και µε την τη διοργάνωση ειδικών ηµερίδων/ σεµιναρίων, την έκδοση εξειδικευµένων βιβλίων και φυλλαδίων και τριµηνιαίου Newsletter και της ιστοσελίδας µας http://www.dionet.gr/.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν ή να επισκεφθούν τα γραφεία µας για να ενηµερωθούν για την διαδικασία πιστοποίησης, την νοµοθεσία και τις αλλαγές στις απαιτήσεις, τις επιδοτήσεις, τα διεθνή πρότυπα και την πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας των  τροφίµων.

* Γενικός ∆ιευθυντής ∆ΗΩ Γεωπόνος (M. Sc)

 

Πηγή: agronews.gr

 

Δείτε ακόμα:

Νέο πρόγραμμα με €490 εκατ. για βιολογικές καλλιέργειες

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close